Urval och analys

Det är viktigt att skilja på psykologisk test och självskattningsanalys.

Psykologisk test utförs endast av legitimerade psykologer och är en mycket djupgående personlighetsgenomgång. Vi rekommenderar gärna ett psykologiskt testföretag om det är önskvärt.

Sedan 25 år tillbaka använder Wallace & Co Captain’s självskattningsanalys som ett komplement till intervju. Denna analysmetod är välbeprövad och kännetecknas bland annat av följande:

  • Den testade sätts i en valsituation
  • Mäter egenskaper som är utvecklingsbara och föränderliga, till exempel resultatmedvetenhet
  • Resultatet kan inte isolerat klassas som rätt eller fel – Utfallet måste sättas i relation till rådande situation, till exempel en specifik befattning
  • Resultatet kan heller inte rangordnas på samma sätt som test

    Analysen ger utslag på en skala 0-10 och ett mycket lågt eller högt värde indikerar att just den egenskapen är starkt betonad hos en person. Vidare måste testen alltid tolkas av en utbildad person och detta ska ske i samband med intervju.

    Efter 25 års erfarenhet vill vi ändå betona att den här sortens tester inte är heltäckande vad gäller den mänskliga naturen, utan att de snarare ska ses som ett komplement för att matcha en kravprofil till en befattning, främst vad gäller den arbetsmässiga kompetensen.